Ds. M. Klaassen spreekt op studiedag zevende gebod

De nood van dit moment, zo luidt de ondertitel van de lezing over huwelijk en seksualiteit die ds. M. Klaassen over twee weken zal houden op de studiedag van de Gereformeerde Bond. Is die nood zo groot?

De hervormde predikant uit Hedel is lid van de commissie Toerusting van de Gereformeerde Bond, die de studiedag ‘Pastoraat rondom het zevende gebod’ organiseert. Hij legt uit waarom voor dit thema gekozen is. ‘We hebben voor dit thema gekozen vanwege de grote nood die we op dit punt signaleren. Al ben ik nog maar een aantal jaren predikant, ik ben geschrokken van de nood die ik ten aanzien van huwelijk en seksualiteit heb aangetroffen. Ook hulpverleners luiden de noodklok.

Ik geloof dat de verwording die momenteel plaatsvindt op het gebied van de seksualiteit, een van de machtigste en invloedrijkste wapenen van de satan is. Dit staat niet op zichzelf. De seksualisering die sinds de jaren zestig van de vorige eeuw als een vloedgolf over Europa is gekomen, is een rechtstreeks gevolg van de revolutie van de moraal. In bijbels licht is dat ook niet vreemd: paganisering (terugval in het heidendom) en seksualisering gaan hand in hand. Het is niet voor niets dat Paulus in Romeinen 1 ontucht en onreinheid als een van de kenmerken van afval kenmerkt. We zouden met oogkleppen oplopen als we dat niet signaleren en bereid zijn ons daarop te bezinnen.’

Mediarevolutie

In de ondertitel van uw lezing spreekt u over ‘de nood van dit moment’. Waarin is die nood anders dan vijf, tien, dertig of duizend jaar geleden?

‘Ik gaf al aan dat de seksualisering nauw samenhangt met de wijkende invloed van het bijbelse getuigenis in onze samenleving. Op zichzelf moet je constateren dat seksuele nood iets van alle tijden is. Alle religies buiten de God van Israël kenden en kennen grove misstanden op dit punt: sacrale prostitutie, homoseksualiteit enz. Prof. dr. H.W. de Knijff heeft in zijn indrukwekkende studie Venus aan de leiband aangetoond hoezeer het evangelie een corrigerende en sturende functie heeft gehad inzake seksualiteit en huwelijk. De kerstening heeft wat dat betreft een beteugelende correc-

tie betekend, vooral door de waarde die aan het huwelijk is toegekend. Nu die invloed sterk is geweken, kun je wachten op de Filistijnen. Waarom we spreken over de nood van dít moment? Natuurlijk vindt er al decennialang een sluimerende vulgarisering van de seksualiteit plaats. Dit is ingezet met de Seksuele Revolutie in de jaren zestig. Het laatste decennium zie je echter dat deze tendens hevig versterkt is door de recente mediarevolutie. Vooral de komst van internet heeft geleid tot een ongekende pornoficatie die miljoenen mensen in zijn greep houdt. Het bevuilt de tv, de media, de reclame en bedreigt tienduizenden relaties.’

Is er het gevaar dat we over huwelijk en seksualiteit vooral spreken in termen als zorg en nood, minder over de grote gave die we erin van God ontvingen? ‘Ja, dat gevaar is niet denkbeeldig. Veel mensen vandaag overschatten de betekenis van seksualiteit. Onze cultuur is er mee doordrenkt en voor velen lijkt het het een en al. Je moet dan oppassen dat je niet in het andere uiterste terechtkomt. Je kunt zo schrikken van de misstanden en de verslavingsnood dat je van de weeromstuit het goede van seksualiteit vergeet.’

Goede gave

‘We moeten niet blijven steken in symptoombestrijding, maar vooral ook de positieve betekenis van seksualiteit te berde brengen. Seksualiteit is een goede gave van God die luisterend en levend naar Zijn wil en inzettingen genoten mag worden. Tegelijk is een stuk nuchterheid en realiteitszin op zijn plaats. Het belangrijkste doel van ons leven is niet een seksueel volmaakt leven te hebben, maar God te eren en Zijn wil te gehoorzamen op alle terreinen van het leven, ook dat van de seksualiteit.’

Voor welke mensen is het van belang op 24 november uw lezing te horen, bij de workshops te zijn?

‘Ik denk dat zowel ambtsdragers alsook gemeenteleden die een pastorale taak hebben, op deze dag inzicht kunnen krijgen in de nood van dit moment. We pretenderen niet alle antwoorden te hebben. Soms is het goed om samen een stuk nood te delen en elkaars verlegenheid te voelen.

Tegelijk signaleer ik dat er gelukkig ook een tegenbeweging op gang is gekomen die zich niet bij de situatie neerlegt, maar actief met deze problematiek bezig is en vooral de mensen die het aangaat, wil bereiken en helpen. Ook daar kunnen we deze dag over horen.’

Relatiecatechese

Ds. R. van Kooten startte zijn reeks boekjes over de Tien geboden in de jaren negentig met een deeltje over het zevende gebod met de uitspraak: ‘Die mensen moeten eerst geholpen worden’. Deelt u die woorden? ‘Ik kan me zijn keuze zeker voorstellen. Zoals gezegd ben ik geschrokken van wat ik op dit punt op pastoraal gebied ben tegengekomen. Dat zijn dan de gevallen waarvan je op de hoogte bent. Maar hoeveel zijn er niet waar je misschien niets vermoedt en waar toch van alles speelt? Ik denk dat het daarom van groot belang is dat dit thema binnen de gezinnen en in de gemeente zonder taboe, met respect aan de orde gesteld wordt en dat in het jeugdwerk en op de catechisatie op een open en liefdevolle manier met jongeren het gesprek wordt aangegaan.

Naast het gesprek op de catechisatie heb ik de afgelopen jaren ook relatiecatechese verzorgd voor jongeren die op weg zijn naar het huwelijk. Daar heb ik met blijdschap geconstateerd dat, naast de zorg die ik genoemd heb, jonge mensen op een heel waardige en open manier met relaties en seksualiteit omgaan vanuit het verlangen om rein te leven voor Gods aangezicht. Dat mag ook gezegd worden!’