Hand-out bij de preek ‘Een volkomen Zaligmaker’. Over zondag 6 van de Heidelbergse Catechismus, M. Klaassen, Hervormde gemeente Arnemuiden

Vraag 16: Waarom moet de Middelaar een echt en rechtvaardig mens zijn?

Omdat Gods gerechtigheid eist, dat de menselijke natuur, die gezondigd heeft, ook voor de zonde betaalt, en omdat een mens die zelf zondaar is, niet voor anderen kan betalen.

Vraag 17: Waarom moet de Middelaar tegelijk echt God zijn?

Om uit kracht van Zijn godheid de last van Gods toorn aan Zijn menselijke natuur te kunnen dragen, en ons de gerechtigheid en het leven te kunnen verwerven en teruggeven.

Vraag 18: Wie is dan deze Middelaar, die echt God en tegelijk een echt en rechtvaardig mens is?

Onze Heere Jezus Christus, Die ons door God geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en tot een volkomen verlossing.

Vraag 19: Waaruit weet u dat?

Uit het heilig evangelie. God heeft dat eerst zelf in het paradijs geopenbaard. Daarna heeft Hij het door de heilige aartsvaders en profeten laten verkondigen.Ook heeft Hij dat evangelie van tevoren laten afbeelden door de offers en andere schaduwachtige gebruiken die Hij in de wet had voorgeschreven. Tenslotte heeft Hij het door Zijn eniggeboren Zoon vervuld.

Inleiding:

 • Waardeloze valuta.
 • Onze situatie: een hemelhoge schuld en niets te betalen
  • Alleen wanneer we dat inzien en geloven zal het evangelie waarde krijgen.
 • Zondag 5 liet ons zien hoe ernstig het met ons gesteld is:
  • we kunnen zelf niet betalen…
  • …anderen kunnen niet betalen…
  • Toch ging de deur op een kier open: wij moeten iemand zoeken die echt en rechtvaardig mens is en tegelijk sterker dan een mens: die echt God is (antw. 15).
 • In zondag 6 gaat het over de persoon van de Middelaar en het werk van de Middelaar.
 • Er is wat overlap tussen zondag 5 en 6. Toch is er sprake van een verschillende focus:
  • Zondag 5 liet zien dat wij niet kunnen betalen, zondag 6 laat zien dat Hij het wel kan.

1.De persoon van de Middelaar

 • Jezus moet…
  • …echt mens zijn: de mens moet betalen.
  • …rechtvaardig mens zijn: zonder zonde.
  • …echt God zijn:
   • Om de toorn van God te kunnen dragen
   • Om Zijn werk een oneindige waarde te verlenen.
    • DL, II, 3 en 4: Deze dood is zo krachtig en waardevol, omdat de Persoon die hem ondergaan heeft, niet alleen een echt en volkomen heilig mens is, maar ook de eniggeboren Zoon van God, die met de Vader en de Heilige Geest eeuwig en oneindig God is.
 1. Het werk van de Middelaar
 • Jezus heeft…
  • …betaald
  • …de straf van God gedragen (verzoening door voldoening)
  • …de gerechtigheid en het leven verworven en teruggegeven.
   • Hij heeft dit gedaan door Zijn leven en lijden (actieve en passieve gehoorzaamheid: passief slaat op Zijn lijden, actief op Zijn leven).
    • Hij heeft een rechtvaardig leven geleid voor ons; Hij heeft ons leven overgedaan.
   • Jezus verdient het leven en de gerechtigheid niet alleen, Hij geeft het ook!
    • Contra Arminianisme dat wel verwerving leert, maar niet de toepassing.
   • Christus is ons geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en tot een volkomen verlossing (antw 18).
   • Dat alles is ons deel in Hem: niets van ons, alles van Hem.
   • Dat Jezus een volkomen Zaligmaker is…
    • …stemt tot dankbaarheid en aanbidding
    • …is een bemoediging voor ieder wiens zonden nog niet vergeven zijn: ‘Zijn bloed is overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de hele wereld’
 1. Het evangelie van de Middelaar
 • Wij kennen Christus door het evangelie
  • Evangelie = heel de Schrift, van Genesis tot Openbaring.
  • ‘De rol des boeks is met Mijn naam vervuld…’ (Ps. 40: 4, ber.)
   • Vb: Gen. 3: 15; Gen. 22: 18; Gen. 49: 8; Jes. 9: 5; Ps. 22: 17; Jes. 53 etc.
  • Het Woord is het getuigenis van Jezus. Wie Hem wil (leren) kennen: tot het Woord heen!