Hand-out bij de preek ‘Wat is een waar geloof?’. Over zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus, M. Klaassen, Hervormde gemeente Arnemuiden

Vraag 20:Worden dan alle mensen weer door Christus behouden, zoals zij in Adam veroordeeld zijn?

Nee, maar alleen zij die in Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen.

Vraag 21: Wat is een waar geloof?

Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennen waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God geschonken zijn, louter uit genade, alleen op grond van de verdienste van Christus.

Vraag 22: Wat moet een christen geloven?

Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt. Daarvan geven de artikelen van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof een samenvatting.

Inleiding:

 • Twee wegen…
  • Niet alle mensen worden door Christus behouden, zoals ze in Adam veroordeeld zijn
  • Alleen zij worden behouden die door een waar geloof Christus worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen.

Kennis

 • Er is geen geloof zonder kennis
  • Om te geloven is er een bepaalde mate van kennis nodig over jezelf, over God en over wat God wil.
  • ‘Kennis’ is meer dan ‘weten dat…’. Je kunt veel weten en toch God niet kennen. Het gaat om kennis van het hart.
  • De Reformatie vond het heel belangrijk dat christenen beschikten over kennis.
   • Vandaar het belang van prediking en catechese.
  • Zorg vandaag: groeiende ‘ontlezing’, minder parate kennis.
  • Belofte en waarschuwing: ‘Want wie heeft, die zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft’ (Matth. 13: 12).

Instemming:

 • Geloof vraagt ook instemming: voor waarachtig houden wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft.
  • Wie gelooft, gelooft ook dat Gods Woord betrouwbaar is.
   • ‘Heel de Schrift is door God ingegeven’ (2 Tim. 3: 16).
  • Als God betrouwbaar is, dan is Zijn Woord het ook.

Vertrouwen:

 • Het geloof loopt op twee benen: kennis en vertrouwen.
  • Vertrouwen is de overtuiging dat je op iemand aan kunt.
  • Vertrouwen = overgave.
   • Overgave = het moeilijkste wat er is. We missen dat vertrouwen op God.
   • Gelukkig wil de Heere daar Zelf voor zorgen: een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt!
   • Dat doet Hij door het Evangelie.
   • Er is dus een relatie tussen God kennen (vanuit het Woord, evangelie) en God vertrouwen.
    • Je vertrouwt Hem omdat je Hem kent.

Persoonlijk:

 • Het vertrouwen maakt het geloof persoonlijk:
  • ‘…niet alleen anderen, maar ook mij…’.
 • Redenen dat je de zekerheid mist:
  • a) Vanwege zwak geloof
   • Er is sterk geloof en er is zwak geloof.
   • Je hebt de knop van het geloof en de volle bloem.
    • Geloof moet groeien om tot volle wasdom (zekerheid) te komen.
   • b) Omdat je er niet naar zoekt.
    • Maar je stelt altijd ergens je vertrouwen op. Is die basis sterk genoeg?
   • Voor zwakgelovigen en ongelovigen is er slechts een manier om tot zekerheid te komen: je houvast zoeken in de beloften van God.
    • Dat zijn de reddingsboeien die God een verloren wereld toewerpt:
     • ‘Wendt u naar Mij toe en wordt behouden!’
     • ‘Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’.
Ds. W. Teellink over het geloof:

‘…men [moet] dus slechts van harte instemmen en vertrouwen om de Heere Christus zó aan te nemen, geheel en al en ongedeeld, als Hij ons wordt aangeboden. Er is daar verder geen andere voorwaarde voor nodig. Hij die zó van harte instemt met Christus – als gave en geschenk van God, de Heere, aan alle verloren mensen – die neemt Hem werkelijk door het geloof aan; en die zal ook door Hem behouden worden’ (ds. W. Teellink, predikant te Middelburg, 1579-1629).