Thema 5: Hoe komen we samen? Over onze houding in de eredienst

Hervormde gemeente Sliedrecht, zondag 21 december 2014, M. Klaassen

 

Hoe komen we samen?

1. Met je hart

 • Het gaat erom dat we God aanbidden ‘in geest en waarheid’ (Joh. 4: 23-24).
  • ‘geest’ wijst op het innerlijk, je hart.
  • De reden dat mensen God niet dienen – of niet goed dienen, heeft altijd te maken met je hart.
  • Er is niets waar God zo’n hekel aan heeft aan godsdienst zonder hart:
   • ‘Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan’ (Matth. 15: 28).
  • ‘Hart’ duidt op een innerlijke betrokkenheid, een op God gericht verlangen (cf. Ps. 42, 63, 84, 27).
  • Wij hebben:
   • a) een nieuw hart nodig (Ez. 36: 26-27) en
   • b) een vurige hart: ‘Wees vurig van geest’ (Rom. 12: 11).
  • …zoals Simeon en Anna: dag en nacht bezig met de dingen van God (Luk. 2: 22-38)

 2.Met eerbied

 • Eerbied = ontzag voor God wat zich uit in je houding en gedrag.
  • Eerbied betekent dat je het grote onderscheid beseft tussen God en ons.
  • Eerbied komt voort uit de ‘vreze des Heeren’ – een kernbegrip in de bijbelse vroomheid.
   • ‘De vreze des HEEREN is het begin van de wijsheid’ (Ps. 111: 10).
   • ‘Op deze zal Ik zien, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft’ (Jes. 66: 2).
  • Het ontzag voor God moet merkbaar zijn in onze erediensten:
   • …in stijl
   • …in gedrag

3. Met vreugde

 • ‘Dien de HEERE met blijdschap’ (Ps. 100: 2); ‘Verblijdt u in de Heere, te allen tijd’! (Fil. 4:4).
 • Vrees en vreugde gaan samen op:
  • ‘Dien de HEERE met vrees, verheug u met huiver’ (Ps. 2: 12).

 4. Met betrokkenheid

 • Voor de dienst
  • Gebed om zegen
 • Tijdens de dienst
  • Door mee te doen
  • Door te luisteren:
   • ‘…ontvang met zachtmoedigheid het Woord dat in u geplant wordt, dat uw zielen kan zalig maken’ (Jac. 1: 21).
   • …zoals Maria: zij is een voorbeeld van ontvankelijkheid: ‘Mij geschiede naar uw woord!’ (Luk. 1: 38). Zij ‘bewaarde al deze dingen in haar hart’ (Luk. 2: 51).
  • Na de dienst
   • Door na te praten
   • Door aandachtspunten op te schrijven

5. Tot slot: vergeet uw voorgangers niet:

 • ‘Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken’ (Ef. 6: 19, cf. 2 Thess. 3:1).

 

 

Voor wie meer wil weten…

P.J. Visser, ‘Het Woord horen – over luisteren gesproken’, in: P.J. Vergunst (red.), In de kerk, bij God. Aspecten van de reformatorische eredienst, Heerenveen 2014,67-72.

De preek in het gezin:

 1. van Amstel, ‘Gezin en kerk’, in: J. van Amstel/J.Hoek/R.Seldenrijk/ W.H. Velema (red.), Christelijk gezinsleven, ’s-Gravenhage 1990, 52-63

J.R. Beeke, Aangaande mij en mijn huis. Het geloof gestalte geven in het gezin, Kampen 2006 (m.n. 129-157)

 1. E. Visscher-Schouls, ‘Kerk en kerkdienst’, in: J.H. Mauritz en W. Visser (red.), Voor Zijn aangezicht. Een handreiking voor huisgodsdienst vandaag, Houten 2006, 117-129

Tip voor kinderen:

Corien Oranje, Mijn preek van de week boek, (notitieboekje voor kinderen, met vragen, opdrachten, puzzels), Heerenveen 2010