“Gebed om de komst van Gods koninkrijk is nodig. Je gaat ook geen taxi bellen wanneer de taxi al is gearriveerd.” Ds. M. Klaassen merkte zaterdag op dat Gods koninkrijk op aarde aanwezig is, maar nog niet definitief is gevestigd. Hij was één van de sprekers tijdens de Verdiepingsconferentie 25+in Gouda. Het thema was ‘Het koninkrijk van God – dichtbij of vergezocht?’. “Er is sprake van een universeel en particulier koninkrijk van God,” aldus Klaassen.

De predikant van de hervormde gemeente in Sliedrecht merkt op dat rondom het woord ‘koninkrijk’ veel verwarring heerst. “We denken dan al gauw aan een land of gebied, zoals het koninkrijk der Nederlanden. Dat is een afgebakend gebied. Maar zo zit het koninkrijk van God niet in elkaar. Het is geen land of gebied. Het koninkrijk van God is juist niet begrensd en is niet op een landkaart te vinden. Dat koninkrijk heeft vooral te maken met invloed. Het betekent niets anders dan dat God het voor het zeggen heeft. Daardoor is ‘koninkrijk’ geen statisch, maar een dynamisch begrip. Sommigen spreken daarom liever over een koningschap of heerschappij.”

Universeel én particulier koninkrijk
Klaassen maakt onderscheid tussen het universele en particuliere koninkrijk van God. “Het universele koninkrijk wil zeggen: God is Koning over alle dingen. De hele wereld is Zijn domein, lezen we bijvoorbeeld in Psalm 24. Onder die koepel van Gods heerschappij zijn mensen die hem wel en niet erkennen. De mensen die Hem dienen vormen het particuliere koninkrijk. Met hen gaat God een weg. In het Oude Testament denk ik dan met name aan het volk Israël, het verbondsvolk van God. Daar lezen we ook dat koninkrijksverwachting en messiasverwachting bij elkaar horen. Koningschap heeft dus alles te maken met de Messias.”

“Met de komst van Jezus vond een beslissende omslag plaats,” gaat de dominee verder. “Hij is de vervulling van alle oudtestamentische beloften. Het koninkrijk is met Zijn komst niet definitief gevestigd, maar wel begonnen. De komst van Jezus is het koninkrijk het verleden, de mensen die Hem erkennen vormen het koninkrijk in het heden. In de derde plaats heeft het koninkrijk ook een toekomstig aspect. Het koninkrijk is er, maar is nog niet volledig doorgebroken. Jezus leerde ons daarom te bidden om de komst van het koninkrijk. Het heeft is dubbels: het koninkrijk is er en tegelijkertijd is het er nog niet.”

Gebrokenheid en satans rijk
Waarom is dan toch gebed om Gods koninkrijk nodig? “Omdat het definitieve koninkrijk nog niet aanwezig is. Je gaat ook geen taxi bellen wanneer de taxi al is gearriveerd. Gebed is nodig vanwege de vele gebrokenheid in de wereld. Een wereld die in barensnood is. Een wereld met heel veel wonden. Een wereld vol ziekenhuizen, inrichtingen, angst en eenzaamheid. Ten tweede gaat de satan rond als een briesende leeuw. Want naast het koninkrijk van God, kennen we ook het rijk der duisternis. Hij is al verslagen door Jezus, maar strooit overal zijn gif van haat, leugen en onreinheid. Daarom is gebed zo belangrijk voor jou en mij.”

“Waarom zou ik bidden als ik veilig en comfortabel in mijn warme huis zit? Denk in je gebed daarom ook aan christenen die in Eritrea dag en nacht in een container verblijven. Dit helpt je om te bidden: ‘O, God, laat Uw koninkrijk komen.’ Ook helpt dit gebed om toekomstgericht te leven. Je mag je leven waarderen, maar je hoeft het niet te verabsoluteren. We hebben hier een plek, een taak en een roeping. Maar er is oneindig veel meer. Een christen is onderweg naar Gods koninkrijk. Een christen is burger van twee werelden. Wij zijn op doorreis. Op weg naar de Stad waar Christus voor altijd Koning zal zijn.”